Vos Natuurbeheer - Ecologisch onderzoekBij planologische vraagstukken en werkzaamheden – zoals sloop of renovatie – mag u de Flora- en faunawet niet overtreden. Vos Natuurbeheer kan voor u het ‘verplichte’ ecologisch onderzoek uitvoeren. Met de uitkomst van dit onderzoek kunt u al in een vroeg stadium uw plannen aanpassen door compenserende maatregelen uit te voeren om zo aan de eisen van de Flora- en faunawet  te voldoen. Bij overtreding van de Flora- en faunawet kunnen uw werkzaamheden worden stilgelegd, waardoor de uitvoering van uw plannen vertraging oploopt.

Wilt u weten welke soorten beschermd zijn in de Flora- en faunawet? Kijk dan eens op de lijst met beschermde dier- en plantensoorten

Quick scan en aanvullend onderzoek

Een ecologische quickscan is een ‘snelle’ doch  globale toets op een locatie om in te schatten of er natuurwaarden (beschermde planten en dieren) aanwezig zouden kunnen zijn. Anders gezegd: het is een onderzoek naar potentiële natuurwaarden op de plek waar gesloopt en/of gebouwd gaat worden.

Deze natuurwaarden (bijvoorbeeld de aanwezigheid van vleermuizen) hoeven op dat moment niet aanwezig te zijn. Echter als er een mogelijkheid is dat een bepaalde dier- en/of plantensoort kan voorkomen, moet aanvullend onderzoek gedaan worden. Dit aanvullend onderzoek geeft zekerheid over het al dan niet voorkomen van een bepaalde soort. Vos Natuurbeheer kan ook dit aanvullende onderzoek - de  zogenaamde natuurtoets – voor u uitvoeren.

De quickscan bestaat uit een bureaustudie gecombineerd met een veldbezoek.

Huis slopen of andere (bouw) activiteiten?

Gaat u als particulier slopen of verbouwen en weet u niet zeker of er bepaalde natuurwaarden aanwezig zijn waar u rekening mee moet houden, dan  kunt u Vos Natuurbeheer inschakelen om een quickscan uit te voeren, zie ook 'Slopen of verbouwplannen'.

Indien uit de quickscan blijkt dat er natuurwaarden zouden kunnen voorkomen, dan is  een aanvullend onderzoek noodzakelijk. Hierna kan met zekerheid vastgesteld worden welke natuurwaarden er daadwerkelijk voorkomen.

Uitslag aanvullend onderzoek:

  • Geen natuurwaarden aanwezig: er kan gestart worden met de sloop- en/of bouwwerkzaamheden. Er is geen ontheffing nodig.
  • Wel natuurwaarden aanwezig: er moet een ontheffing (positieve afwijzing) aangevraagd worden. Hiervoor moet een mitigatieplan en/of een compensatieplan worden opgesteld.

Mitigatie- en compensatieplannen

In deze plannen staat beschreven op welke manier de geplande werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, zodat de negatieve effecten op beschermde flora en fauna verminderd of zelfs voorkomen kunnen worden. Vos Natuurbeheer kan voor u een mitigatieplan en/of compensatieplan opstellen.

Ecologische begeleiding

Zowel vanuit het aanvullend onderzoek als vanuit de voorwaarden voor Ontheffing  kan bepaald worden dat de geplande werkzaamheden  ecologische begeleiding vereisen. Deze begeleiding voorkomt dat beschermde flora en fauna wordt verstoord. Vos Natuurbeheer kan deze ecologische begeleiding voor u uitvoeren.