VleermuiskastVleermuizen zijn in Nederland onder andere beschermd bij de Flora- en faunawet. In deze wet is geregeld dat jacht, handel, bezit en andere menselijke activiteiten die een schadelijk effect kunnen hebben op vleermuizen, verboden zijn. Vos Natuurbeheer doet onderzoek volgens het vleermuisprotocol opgesteld door het Gegevensautoriteit natuur, Zoogdiervereniging, Netwerk Groene bureaus.  Op basis van het onderzoek in combinatie met vaststaande  gegevens wordt een advies uitgebracht over welke maatregelen nodig zijn om geplande activiteiten doorgang te laten vinden.

Vleermuiskasten

Regelmatig blijkt uit aanvullend onderzoek dat er vleermuizen aanwezig zijn in gebouwen die gesloopt, gerenoveerd of gerestaureerd worden. Ter compensatie worden dan vaak vleermuiskasten opgehangen in een park in de buurt. Ook in tuinen van particulieren zie je steeds vaker vleermuiskasten.

Vleermuizen maken niet zelf hun verblijfplaats. Ze gebruiken gaten in bomen en zolders, kelders of spleetvormige ruimten. Maar ook vleermuiskasten zijn een prima verblijfplaats. De kast moet wel aan een aantal eisen voldoen: de kast moet groot genoeg zijn en niet te temperatuurgevoelig zodat jongen er groot in kunnen worden gebracht en de vleermuis er in een strenge winter kan overwinteren.

Vos Natuurbeheer heeft twee type kasten: een platte en een ruime kast. Vleermuizen die normaal in spouwmuren wonen, zitten graag in platte kasten. Zoals de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis. Boombewonende vleermuizen, zoals gewone grootoorvleermuizen of rosse vleermuizen wonen liever in ruime kasten. Heeft u belangstelling voor een vleermuiskast? Neem contact met ons op.